Här hittar du utförligare information om de nyheter vi publicerar på första sidan. Du hittar också äldre nyheter som sträcker sig ca ett år bakåt i tiden.

2024-04-15

Årets lönerevision

Årets lönerevision har nu påbörjats. Det är en fortsättning på det tvååriga avtal som slöts förra året så procentsatser och övriga villkor är redan satta.

Förra året slöts ett tvåårigt avtal då de generella procentsatserna för löneutvecklingen under de ingående åren avtalades. Vi är nu inne i lönerevisionen för det andra året av detta avtal. Årets generella påslag är 3,1% och när årets revision är avslutad ska alla fått en löneökning på minst 1225 kr för de två åren avtalet omfattar. För er som har individuell lön ska er närmaste chef kalla er till en lönedialog och det är också av denne ni får besked om er nya lön när den är beslutad. Vi agerar normalt sett inte på de föreslagna lönerna utan utgår från att ni haft samtal med er chef där förutsättningarna och motiv för den nya lönen diskuterats. Har ni frågor, synpunkter eller funderingar på er lön så kan ni kontakta Johnny Holmgren i vår styrelse eller Anna Ottosson eller Olof Svensson.

Tarifflönerna (förare och tågvärdar) kommer i princip räknas upp med den generella procentsatsen, men vissa justeringar mellan de olika tariffstegen kan komma att göras. Anna Ottosson och Olof Svensson är de som sköter förhandlingarna. Vi återkommer så snart dessa är avslutade

(Denna text har tidigare publicerats i det nyhetsbrev som gick ut via mail 2024-04-05)2024-04-10

Överenskommelse om tillämpning av schemakorridoren

En överenskommelse om att gå ifrån tidsförskjutningtilläggen och istället börja tillämpa den schemakorridor som var en del av det centrala avtalet har nu träffats mellan bolagen inom SJ-koncernen och samtliga fackliga organisationer.

Den modell som nu kommer att tillämpas var inte den vi från ST Västtågen såg som vårt förstahandsval men utifrån de förutsättningar som rådde tror vi detta var den mest lämpliga lösningen, då vi måste ha ett gemensamt system inom hela koncernen.

Den överenskommelse vi nu fått är betydligt förmånligare och mer lättöverskådlig än den grundmodell som finns i det centrala avtalet. I korthet innebär avtalet att efter veckobesked är släppt så får bara schemaändringar på max en timma göras. Vill företaget göra större ändringar än så måste det ske i dialog med den berörde och en tidskompensation utgår för den del som överstiger en timma. Denna tid samlas i en särskild timbank. Dom nya reglerna börjar tillämpas 1/5.

2024-04-09 (texten senast uppdaterad 2024-04-11)

Mail från Branschstyrelsen

Häromdagen gick det ut ett mail från Branschstyrelsen till samtliga medlemmar. Vi från Västtågen beklagar att det uppenbarligen blivit någon form av schism mellan Branschstyrelsen och förbundet centralt, men det påverkar såvitt vi kan se nu inte den lokala verksamheten inom ST Västtågen.

Såvitt vi vet så har inte Branschstyrelsen tidigare kommunicerat direkt med samtliga medlemmar och vi tycker det var olyckligt att de agerade på detta sättet då det skapar onödiga frågor och oro bland medlemmarna.

Branschstyrelsens roll har i huvudsak varit att hantera kontakterna mellan de olika avdelningarna inom ST Spårtrafik och förbundet centralt.  ST Västtågen har inte själva haft någon ledamot i Branschstyrelsen under de senaste åren och vår löpande verksamhet fortsätter precis som vanligt.

Ni kan läsa mer här om vad som inträffat här:

ST inom Spårtrafiken utreds | ST

ST upplöser branschavdelning inom spårtrafiken | Publikt


Copyright